A doktori iskola kutatási tevékenységének irányítása és ellenőrzése

A színvonalas kutatómunka érdekében a Doktori Iskola Tanácsa:

  • meghatározza azokat a kutatási területeket, amelyek keretein belül a Doktori Iskolában együttműködő tanszékek személyi és tárgyi feltételei színvonalas kutatómunkát tesznek lehetővé;
  • gondoskodik a tanszéki feltételekkel összhangban álló, korszerű, elmélyült kutatómunkát lehetővé tevő témák kellő számban történő meghirdetéséről;
  • csak olyan tudományos téma kidolgozásához járul hozzá, amelynek zavartalan műveléséhez a szükséges feltételek rendelkezésre állnak;
  • jóváhagyja a nappali, valamint levelező doktoranduszok kutatási programját, valamint az önálló képzésben résztvevők munkatervét;
  • folyamatosan ellenőrzi a doktoranduszok kutatómunkáját, ennek érdekében évente egy alkalommal programonként beszámoltatja a doktoranduszokat;
  • nagy figyelmet fordít a beszámoltatás során a doktoranduszok publikációs tevékenységére; a publikációs minimum követelmények hiányában a disszertációt nem bocsáthatja nyilvános vitára,
  • a kari doktori előadó bevonásával megszervezi a munkahelyi vitát, bírálókat kér fel az opponencia ellátására.

 

Időszaki beszámoltatások rendszere

A doktorandusz hároméves munkatervet készít, amelyben éves időszakokra bontva meghatározza a kutatási és képzési ütemét. (Útmutató a munkaterv elkészítéséhez)A Doktori Iskola Tanácsa a témavezető javaslatára Tanácsadó Bizottságot jelöl ki. A Tanácsadó Bizottság 2+1 tagból áll. A munkatervet véleményezi a témavezető, a Tanácsadó Bizottság tagjai és az illetékes programvezető, jóváhagyja a Doktori Iskola vezetője.

Az éves munkatervi feladatok teljesítéséről a doktorandusz beszámol a témavezetőnek, és a program vezetőjének. A beszámoló elfogadásra, illetve észrevételezésre a Doktori Iskola vezetője, illetve ha szükséges, Tanácsa elé kerül.

A beszámoló elfogadásáról illetve a felmerülő észrevételekről (p1. publikálási javaslatról) a doktorandusz és a témavezető írásbeli értesítést kap a Doktori Iskolától.

 

Az értekezéstervek munkahelyi vitájának megszervezése, lebonyolítása

A jelölt támogatása érdekében az értekezést - illetve még annak végleges elkészülte előtt az értekezéstervet - a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egységben (a jelölt témavezető által támogatott kérésére más tudományos fórumon, p1. levelező hallgató esetében) vitára kell bocsátani.

A vita során észrevételt kell tenni a jelölt saját munkájáról, a felhasznált idegen eredményekről, a szakirodalom feldolgozottságáról, az alkalmazott módszerről, a következtetések helyességéről és a végeredmény alkalmazhatóságáról. A vita során felmerülő kifogásokat a jelölt belátása szerint mérlegeli. A munkahelyi vitáról, az értekezés bemutatásáról és a jelölt állásfoglalásáról jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni és ezeket az értekezés végleges elkészítése után a beadáskor az értekezéshez csatolni kell.

A munkahelyi vita megszervezése a témavezető feladata, levezetője az illetékes program vezetője, vagy más arra alkalmas minősített szakember.